• MONOMERLER
 • ARA KİMYASALLAR
 • ORGANİK ÇÖZÜCÜLER 
 • POLİÜRETAN
 • YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ
 • PİGMENTLER
 • PLASTİK (PVC)

MONOMERLER

Akrilik Monomerler
 • Akrilik Asit
 • Akrilamid
 • 2-Etilhekzil Akrilat
 • Butil Akrilat
 • Etil Akrilat
 • Metil Akrilat
 • Akrilonitril
Metakrilik Monomerler
 • Metakrilik Asit
 • Butil Metakrilat
 • İzobutil Metakrilat
Bifonksiyonel Monomerler
 • 2-Hidroksietil Akrilat
 • 2-Hidroksipropil Akrilat
 • 2-Hidroksietil Metakrilat
 • 2-Hidroksipropil Metakrilat

ARA KiMYASALLAR

 • Fumarik Asit
 • İzoftalik Asit
 • İzonanoik Asit
 • Teraftalik Asit
 • Alfa Metil Stiren
 • Hekzahidroftalik Anhidrit
 • Maleik Anhidrit
 • Tetrahidroftalik Anhidrit
 • Trimellitik Anhidrit
 • Melamin
 • Neopentil Glikol
 • Tetrahidrofuran (THF)
 • Trimetilolpropan

ALKOLLER

 • Butanol
 • 2-Etil Hekzanol
 • İzobutil Alkol
 • İzopropanol
 • N-Propanol

EKOLOJİK ÇÖZÜCÜLER

 • Jeffsol PC ( Propilen Karbonat)

HİDROKARBONLAR

 • Solvent Q-10 (N-Dekan)
 • Solvent Q-14 (Tetradekan)
 • Heptan
 • Hekzan
 • İzohekzan
 • Solvent Nafta 160/180
 • Solvent Nafta 180/200
 • Solvent Nafta 230/280

ÖZEL HİDROKARBONLAR

 • İzoparafinler
 • Naftenik
 • Solvent Nafta 180/200 ND
 • Solvent Nafta 230/280 ND
 • Deodorize White Spirit

KETONLAR

 • Siklohekzanon
 • Diizo Butil Keton (DIBK)
 • Etil Amil Keton
 • İzoforon
 • Metil Etil Keton (MEK)
 • Metil İzobutil Keton (MIBK)

KLORLANMIŞ SOLVENTLER

 • Metilen Klorür
 • Propilen Diklorür
 • Perkloroetilen

ESTERLER

 • 2-Etilhekzil Asetat
 • Butil Diglikol Asetat
 • Butil Glikol Asetat
 • Butil Asetat
 • Etil Diglikol Asetat
 • Etil Asetat
 • Etoksipropil Asetat
 • İzobutil Asetat
 • İzopropil Asetat
 • Metil Asetat
 • Metoksipropil Asetat
 • N-propil Asetat

GLİKOL ETERLER

 • Butil Diglikol
 • Butil Glikol
 • Butil Poliglikol
 • Dipropilen Glikol Monometil Eter
 • Etil Diglikol
 • Etil Glikol
 • Etoksi Propanol
 • İzopropil Glikol Eter
 • Metil Glikol Eter
 • Metil Triglikol
 • Metoksi Propanol

GLİKOLLER

 • Dietilen Glikol
 • Dipropilen Glikol
 • Heksilen Glikol
 • Monoetilen Glikol
 • Propilen Glikol (Technical Grade)
 • Trietilen Glikol
 • Tripropilen Glikol

POLİETER POLİOLS

DİOLLER
 • Polibutan dioller (PBD)
 • Polikarbonat dioller (PCD)
 • Polietilen glikoller (PEG)
 • Polipropilen glikoller (PPG)
 • PTMEG
TRİOLLER
 • OP bazlı
 • OP/OE bazlı
 • Kopolimerler
 • TMP/Gliserin
DİĞER
 • Mannich bazlılar
 • Yüksek fonksiyonlu polioller

İZOSİYANATLAR

AROMATİK
 • Metildifenil diizosiyanat (MDI)
  • Ham
  • Modifiye
  • Polimerik
  • Pre-polimer
  • Saf
 • Toluen diizosiyanat (TDI)
  • 80/20
  • 100
  • Modifiye

ZİNCİR UZATICILAR / ÇAPRAZ BAĞLAYICILAR

AMİNLER
 • Alifatik
 • Aromatik
DİOLLER
 • Butandiol (BDO)
 • Dietilen Glikol (DEG)
 • Etilen/propilen oksit bazlı dioller
 • Hekzandiol (HDO)
 • Hidrokinon (HQEE)
 • Monoetilen Glikol (MEG)
 • Neopentil Glikol (NPG)
 • Susterra (1,3-Propandiol)
TRİOLLER
 • Gliserin
 • Trimetilpropan (TMP)
 • Etilen/propilen oksit bazlı trioller

POLYESTER POLİOLLER

 • Alifatik
 • Aromatik

NEM TUTUCULAR

 • Pasta
 • Toz
 • Zeolit 3A

ALEV GECİKTİRİCİLER

 • Klor Parafin
 • Bromürlenmiş Polioller
 • TCPP
 • TDCP
 • ATH
 • DEEP"Expendable" Grafit
 • Melamine
 • Amonyum Polifosfat
 • TEP
 • Özel ürünler

KATALİSTLER

AMİNLER
 • Tersiyer Amin
 • Etanol Amin
METALİK
 • Dibutil Kalay Dilaurat (DBTDL)
 • Stannous Oktoat
 • Mono/Di/Tri/Tetra alkil kalay
 • Karboksilatlar
 • Merkaptanlar
 • TOFA
 • Soya Yağ Asidi (SOFA)
 • Titandioksit (Rutil)

PVC

VİNKA 58-S (K-57)
 • Rijit Film
 • Aksesuarlar
 • Monofilamentler
 • Kenar Bandı
 • Sünger Komponentleri
VİNKA 64-RP (K-64)
 • Rijit Profil
 • Boru
 • Roller Shutter
 • Pencere Profili
 
VİNKA 65-S (K-64)
 • Rijit Ekstrüzyon
 • Yumuşak Ekstrüzyon
 • Kalenderleme
 • Yumuşak Enjeksiyon
 • Film
ABSYN S-768 (K-68)
 • Boru
 • Pencere çerçevesi
 • Özel Profiller
VİNKA 70-S (K-70)
 • Kablo
 • Kalenderleme
 • Ayakkabı Tabanı
 • Ekstrüzyon
 • Yumuşak Enjeksiyon